Summary

Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy edukacyjno-informacyjnej Rzecznika Praw Pacjenta, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem

Full policy


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

1.             Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze strony informacyjnej Rzecznika Praw Pacjenta (dalej „RPP”) oraz zamieszczonej na niej Platformy e-learningowej, w szczególności przekazuje informacje o Projekcie, o którym mowa w ust. 2, zasady funkcjonowania systemu, jego wymagania, rejestrację oraz prawa i obowiązki Użytkownika z tym związane. Platforma e-learningowa RPP umieszczona jest na stronie informacyjnej RPP pod adresem edukacja.rpp.gov.pl

2.             Strona informacyjna oraz Platforma e-learningowa powstała w ramach Projektu „Po pierwsze pacjent – działania Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poprawy jakości usług zdrowotnych” (dalej: „Projekt”).

3.             Organizatorem Projektu jest Rzecznik Praw Pacjenta  - realizujący swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta (dalej „BRPP”).

4.             Biuro Projektu mieści się w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa.

5.             Projekt realizowany jest w okresie od 15.10.2020 r. do 31.10.2023 r.

6.             Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V, Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

7.             Projekt realizowany jest zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie nr POWR.05.02.00-00-0005/20-00/3858/2021/52.

8.             Celem głównym projektu jest poprawa jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia oraz podniesienie poziomu umiejętności i kwalifikacji pracowników systemu ochrony zdrowia z obszaru kraju w zakresie praw pacjenta w okresie do 31.10.2023 r.

9.             Udział w projekcie jest bezpłatny.

§ 2 DEFINICJE

1.             Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

a)             Platforma e-learningowa - internetowy system informatyczny o charakterze zamkniętym, umieszczony pod adresem platforma.rpp.gov.pl, na który można dostać się poprzez portal informacyjny edukacja.rpp.gov.pl, udostępniany Użytkownikom przez RPP w celu odbywania e-Szkoleń.

b)             Użytkownik – osoba fizyczna, która zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu oraz utworzyła konto na Platformie e-learningowej.

c)             Szkolenie – materiał dydaktyczny umieszczony na Platformie e-learningowej, umożliwiający pozyskanie przez Użytkowników wiedzy i przeprowadzenia testów weryfikujących wiedzę, w zakresie wybranego przez użytkownika tematu szkolenia.

d)             Konto – indywidualne konto użytkownika, przy wykorzystaniu którego może on korzystać z Platformy.

e)             Projekt – „Po pierwsze pacjent – działania Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poprawy jakości usług zdrowotnych” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

f)              Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez użytkownika danych niezbędnych
i wymaganych przez Projekt dla utworzenia konta. Rejestracja może być dokonana przez Administratora o ile posiada on niezbędne dane.

g)             Dane – dane podawane przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy, w tym o charakterze osobowym.

h)             Profil użytkownika – zakładka pozwalająca na edytowanie jego danych oraz zamieszczanie informacji o użytkowniku, w tym jego fotografii.

i)              Administrator – przedstawiciel/pracownik BRPP odpowiedzialny za zarządzanie Platformą e-learningową (w tym kontami i uprawnieniami użytkowników) oraz jej sprawne działanie.

j)              Regulamin – niniejszy dokument, określający w szczególności warunki i zasady korzystania ze strony informacyjnej oraz Platformy e-learningowej wytworzonych przez RPP.

k)             Centrum obsługi Użytkownika Service Desk - centrum obsługi Użytkowników w zakresie problemów technicznych z Platformą e-learningową działające w oparciu o dedykowany adres mailowy: rpp-helpdesk@welearning.pl

 § 3 FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

1.             RPP, na warunkach określonych w Regulaminie, udostępnia Użytkownikom Platformę
e-learningową zapewniającą następujące funkcjonalności:

a)             udostępnienie Użytkownikom oferty szkoleniowej zamieszczonej na Platformie e-learningowej,

b)             wygenerowanie Użytkownikom certyfikatów wystawianych w imieniu RPP potwierdzających odbycie e-Szkolenia z wynikiem pozytywnym – o ile odpowiednie e-Szkolenie przewiduje taką funkcjonalność,

c)             zarządzanie przez Użytkowników ich danymi zawartymi w ramach konta Użytkownika w Platformie e-learningowej.

 § 4 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

1.             Platforma e-learningowa dostępna jest wyłącznie za pośrednictwem Internetu i działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych lub z wyłączeniem okresów awarii.

2.             Korzystanie z Platformy e-learningowej wymaga dodatkowo posługiwania się przez Użytkowników własnym oprogramowaniem w postaci przeglądarki internetowej z obsługą cookies oraz JavaScript i jest możliwe po wcześniejszym zalogowaniu się do systemu przez dedykowaną do tego stronę internetową.

3.             Minimalne wymagania sprzętowe dla obsługi Platformy:

a)             procesor z rodziny x86, x86_64 (Intel i AMD), ARM

b)             taktowanie procesora od min 2.0 GHz Pentium IV i 800Mhz dla ARM

c)             pamięć RAM min. 256 MB

d)             karta graficzna i monitor min. 1024x768

e)             karta dźwiękowa standardowa

f)              system operacyjny MS Windows (od wersji Vista), Linux - Ubuntu 10, Fedora 15, RedHat 6, Suse Linux, macOS od ÜSX10.5, iOS 3.1

g)             zainstalowany Adobe Reader od wersji 5.0

h)             minimalna przepustowość łącza internetowego 1Mb/s

i)              przeglądarka internetowa: MS Internet Explorer 9 lub nowsza, Firefox 3.6 lub nowszy, Chrome 11 lub nowszy, Opera11 lub nowsza, z włączoną obsługą Javascript, cookies, Java, Adobe FlashPlayer i wyłączonym blokowaniem elementów flashowych.

 § 5 ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

1.             Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Platformy e-learningowej jest rejestracja Użytkownika.

2.             Warunkiem rejestracji jest wcześniejsze zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

3.             Rejestracja ma charakter bezpłatny.

4.             Użytkownik podczas rejestracji jest zobowiązany do podania wymaganych danych, w szczególności numeru księgi rejestrowej podmiotu leczniczego, w którym jest zatrudniony, zgodnie z wpisem w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

5.             Dla pracowników BRPP rejestracji technicznie dokonuje Administrator, a akceptacja Regulaminu odbywa się podczas pierwszego logowania.

6.             Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu na etapie rejestracji, konto Użytkownika nie zostanie założone. Użytkownik może dokonać zgłoszenia rezygnacji w każdym czasie zgodnie z § 6 ust. 4, co skutkuje odstąpieniem od korzystania z Platformy e-learningowej.

7.             Identyfikacja Użytkownika na Platformie e-learningowej następuje na podstawie: loginu i hasła zdefiniowanego przez Użytkownika.

8.             Hasło ma charakter poufny i zabrania się jego udostępniania osobom trzecim. W sytuacji poznania hasła przez osobę nieuprawnioną, Użytkownik zobligowany jest do jego niezwłocznej zmiany, zaś w przypadku utraty dostępu do konta w wyniku okoliczności wskazanych powyżej, do poinformowania o tym fakcie Centrum obsługi Użytkownika Service Desk.

9.             Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa do roszczenia odszkodowania w związku z potencjalnie nieprawidłowym lub niezgodnym z intencją Użytkownika funkcjonowaniem Platformy e-learningowej.

10.         Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie upoważnia Użytkownika do domagania się wprowadzenia jakichkolwiek zmian w Platformie e-learningowej.

 § 6 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1.             Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Platformy e-learningowej w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

2.             Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania przez niego funkcjonalności Platformy e-learningowej, w szczególności za naruszenie praw autorskich lub licencji przysługujących RPP - do treści zamieszczonej na Platformie e-learningowej.

3.             Użytkownik ma prawo informowania RPP o nieprawidłowościach w działaniu Platformy e-learningowej poprzez Centrum obsługi Użytkownika Service Desk.

4.             Użytkownik ma prawo rezygnacji z korzystania z funkcjonalności Platformy e-learningowej w każdym czasie, której może dokonać kontaktując się z Centrum obsługi Użytkownika Service Desk. W wyniku otrzymanego zgłoszenia RPP niezwłocznie zablokuje konto.

5.             W przypadku zablokowania konta w wyniku nieuprawnionych działań, Użytkownik ma prawo do złożenia wniosku o odblokowanie dostępu do Platformy e-learningowej kontaktując się z Centrum obsługi Użytkownika Service Desk.

 § 7 PRAWA I OBOWIĄZKI RPP

1.             RPP jest uprawniony do stałego lub czasowego zablokowania konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, a także wykorzystywania informacji znajdujących się na Platformie w sposób mogący spowodować szkodę u RPP. Informacja o blokadzie zostanie przesłana Użytkownikowi drogą elektroniczną.

2.             Zgodnie z powyższym RPP może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Platformy e-learningowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Platformy e-learningowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w szczególności:

a)                  modyfikacji konta bez zgody Administratora lub innych czynności informatycznych skutkujących blokadą konta na Platformie e-learningowej,

b)                 podania w trakcie rejestracji danych niezgodnych z prawdą, danych niedokładnych, nieaktualnych lub naruszających prawa osób trzecich,

c)                  dopuszczenia się za pośrednictwem Platformy e-learningowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników Platformy e-learningowej,

d)                 dopuszczenia się innych zachowań, które zostaną uznane za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię RPP.

3.             W uzasadnionych przypadkach RPP zastrzega sobie prawo do trwałego usunięcia konta i zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Platformy e-learningowej w przyszłości.

4.             RPP lub podmiot działający na jego zlecenie ma prawo do wykonywania prac technicznych i informatycznych na serwerach obsługujących Platformę e-learningową, co może wiązać się z czasowym ograniczeniem dostępu do Platformy e-learningowej lub poszczególnych jej elementów.

5.             RPP ma prawo dokonywać korekty informacji zamieszczonych na Platformie e-learningowej, w tym blokować oraz usuwać treści zamieszczone przez Użytkowników, gdy naruszone zostały przepisy obowiązującego prawa lub gdy treści te mają charakter obraźliwy, dyskryminacyjny, są niegodne, mają charakter reklamowy albo naruszają prawa osób trzecich.

6.             RPP nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników korzystających z usług Platformy e-learningowej.

7.             RPP zastrzega, że materiały szkoleniowe zamieszczone na Platformie e-learningowej są objęte ochroną prawa autorskiego.

8.             Użytkownik ma prawo do korzystania z materiałów szkoleniowych udostępnionych na Platformie e-learningowej w ramach dozwolonego użytku osobistego.

9.             Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w szczególności w Internecie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

10.         Na okoliczność sporu i rozbieżnych interpretacji RPP oświadcza, a Użytkownik takie oświadczenie akceptuje, iż poprzez używanie Platformy e-learningowej nie dochodzi do przeniesienia na Użytkownika praw autorskich lub udzielenia licencji na jakimkolwiek polu eksploatacji.

 § 8 DANE OSOBOWE

1.             Administratorem danych osobowych Użytkownika jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

2.       Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Użytkownik ma prawo skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem iod@mfipr.gov.pl.

3.       Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z rekrutacją do Projektu oraz realizacją projektu.

4.       Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą osoby lub podmioty świadczące na rzecz administratora usługi doradcze, informatyczne lub pocztowe. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć także organy uprawnione do kontroli lub monitorowania prawidłowości wydatkowania środków na podstawie Porozumienia o dofinansowanie Projektu.

5.       Podanie danych jest warunkiem koniecznym do skorzystania z Platformy e-learningowej w ramach Projektu.

6.       Dane osobowe Użytkownika nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

7.       Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

8.       Użytkownikowi przysługuje:

a.              na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii,

b.             na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych*,

c.              na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

d.             na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych**,

e.              prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą danych w zakresie niezgodnym z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 § 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.             Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika na stronie, na której została zamieszczona Platforma e-learningowa – pod adresem: platforma.rpp.gov.pl.

2.             Regulamin może być z ważnych przyczyn zmieniony przez RPP, przy czym za ważne przyczyny w szczególności uznaje się:

a)             poprawę poziomu bezpieczeństwa Platformy e-learningowej,

b)             zmiany w Projekcie „Po pierwsze pacjent – działania Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poprawy jakości usług zdrowotnych”,

c)             zwiększenie w Platformie e-learningowej poziomu ochrony danych Użytkowników,

d)             poprawę funkcjonalności Platformy e-learningowej,

e)             zmianę charakteru lub zakresu wykorzystania Platformy e-learningowej przez RPP,

f)              zmianę przepisów prawa lub wydanie decyzji administracyjnych mających znaczenie dla funkcjonowania Platformy e-learningowej.

3.             Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w dokumencie, do którego link do strony internetowej znajdzie się na stronie głównej Platformy e-learningowej 2 tygodnie przed terminem obowiązywania nowej treści Regulaminu.Summary

25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 
RODO określa zasady, na jakich można przetwarzać dane osobowe. Z przepisów rozporządzenia o ochronie danych wynika też obowiązek ochrony danych osobowych.

Full policy

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

Jak skontaktować się z administratorem danych?

 • Minister ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych?

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ministerstwa jest możliwy:

 1. pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 2. pod adresem poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl

W jakim celu administrator będzie przetwarzać Państwa dane?

Ministerstwo przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań przypisanych Instytucji Zarządzającej, Beneficjentowi, Instytucji Koordynującej, organu wdrażającego instrument „Łącząc Europę” w sektorze transportu, a także udział partnerów gospodarczych i społecznych we wdrażaniu programów Transnarodowych i Międzyregionalnych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji tego celu. Minister przetwarza dane osobowe w szczególności w celach:

 1. udzielania wsparcia beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie realizacji projektów,
 2. potwierdzania kwalifikowalności wydatków,
 3. wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej,
 4. raportowania o nieprawidłowościach,
 5. ewaluacji,
 6. monitoringu,
 7. kontroli,
 8. audytu,
 9. sprawozdawczości oraz
 10. działań informacyjno-promocyjnych.

Na jakiej podstawie administrator przetwarza Państwa dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny, który ciąży na administratorze. Administrator może także przetwarzać dane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem. Administrator może również przetwarzać dane osobowe na podstawie zgody. Jeśli nie podadzą Państwo swoich danych osobowych, Rzecznik Praw Pacjenta nie będzie mógł realizować swoich zadań.

Źródła danych

Administrator może pozyskiwać dane osobowe:

 • od osoby, której te dane dotyczą,
 • ze źródeł publicznie dostępnych,
 • od organów administracji państwowej,
 • od innych podmiotów,
 • od osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych

Kategorie odnośnie danych

Dane osobowe obejmują w szczególności: imię i nazwisko, adres oraz inne dane osobowe niezbędne do wykonania określonego zadania, które wymaga przetwarzania danych.

Kto będzie mieć dostęp do Państwa danych osobowych?

Administrator może przekazywać (udostępniać) Państwa dane osobowe organom publicznym i urzędom państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 

Jak długo administrator będzie przetwarzać Państwa dane?

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane do czasu, aż wykona określone zadanie. Czas ten obejmuje też archiwizację dokumentów, które administrator zgromadzi w związku z realizacją tego zadania.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Mają Państwo prawo żądać od administratora danych, aby:

Mają też Państwo prawo:

 • przenieść swoje dane do innego administratora danych,
 • wnieść sprzeciw.

W przypadku, gdy administrator przetwarza Państwa dane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie. Do czasu wycofania zgody administrator przetwarza Państwa dane zgodnie z prawem.

Żądanie realizacji wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych (dane kontaktowe jak wyżej, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”). Przysługuje też Państwu prawo, aby wnieść skargę do organu nadzorczego.

Czy Państwa dane są bezpieczne?

Tak. Administrator nie wykorzystuje ich po to, aby w sposób zautomatyzowany podejmować decyzje lub profilować dane.Summary

Zapoznaj się z Polityką Cookies platformy

Full policy

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką w połączeniu z naszą informacją o ochronie prywatności, która określa dodatkowe szczegóły dotyczące sposobów, w jaki wykorzystujemy dane osobowe użytkowników platformy.
Co to są pliki cookie?
Pliki cookie to małe pliki, które są przechowywane na Twoim komputerze i rejestrują określone interakcje między Tobą a tą witryną, a w niektórych przypadkach innymi witrynami.
Poniżej znajdziesz więcej szczegółów na temat używanych przez nas plików cookie, tego, co zapisują i komu udostępniane są te informacje. Możesz oczywiście wyłączyć pliki cookie, ale ich obecność może poprawiać działanie witryny i ułatwiać korzystanie z platformy.
Jakie pliki cookie wykorzystuje platforma?
Domyślnie platforma ustawia dwa pliki cookie:
MoodleSession – plik cookie poświęcony sesjom – niezbędny do poprawnego działania witryny.
Musisz zezwolić przeglądarce na umieszczenie tego cookie aby zachować ciągłość pracy, a także aby zachować twoje zalogowanie przy przechodzeniu między stronami. Kiedy się wylogujesz, lub skończysz działanie przeglądarki ten cookie zostaje usunięty (z Twojej przeglądarki i z serwera).
MoodleID – plik cookie, w którym zapamiętana jest twoja nazwa użytkownika, abyś nie musiał każdorazowo wprowadzać swojej nazwy użytkownika podczas procesu logowania – jest niezbędny do prawidłowego korzystania z platformy.